Aanbestedingsprocedure levering van incontinentiematerialen en urinekatheters

July 13, 2023

Het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (UO AZV) organiseert een openbare aanbesteding voor het leveren van incontinentiematerialen en urinekatheters aan AZV-verzekerden. Het traject begint met het selecteren van kandidaat-deelnemers op een aantal eisen waaraan minimaal dient te worden voldaan (uitsluitingscriteria). Daarna kunnen de geselecteerde deelnemers op basis van de Terms of Reference (ToR) een offerte indienen (inschrijving). Deze kan in het Nederlands of Engels opgesteld zijn.

Uitsluitingscriteria

Het verzoek tot deelname aan de aanbesteding dient uiterlijk op 1 september 2023 ingediend te worden, geadresseerd aan het UO AZV, Rumbastraat 21, Oranjestad ter attentie van Noëlle de Jong. In dit verzoek zal de kandidaat-deelnemer in ieder geval de volgende informatie aan het Uitvoeringsorgaan verstrekken:

De kandidaat-deelnemer dient aan alle hierboven genoemde criteria te voldoen. Diegene die niet aan één van deze criteria voldoet, zal worden uitgesloten van verdere participatie. Een ontvangstbevestiging zal per email gestuurd worden wanneer het verzoek in goede orde is ontvangen.

 

ToR

Geïnteresseerden zullen er uiterlijk op 7 september 2023 via email van op de hoogte worden gebracht of zij in aanmerking komen voor inschrijving. Deelnemers die voldoen aan de hierboven genoemde uitsluitingscriteria krijgen tevens de ToR toegestuurd, waarin nadere toelichting en eisen in verband met de aanbesteding zijn vastgelegd.
Vragen met betrekking tot de TOR kunnen worden gesteld tot en met 1 oktober 2023.

 

Inschrijving

Offertes dienen uiterlijk 24 november 2023 ingediend te worden per email naar [email protected] ter attentie van Noëlle de Jong.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected]

Het Uitvoeringsorgaan handelt conform de regels van de GPA/113. Transparantie is derhalve gewaarborgd. In het onverhoopt geval dat het Uitvoeringsorgaan rechtens wordt aangesproken en bij rechterlijke uitspraak genoodzaakt is wijzigingen te doen in het aanbestedingsdossier, dienen alle geïnteresseerde kandidaten hiermee rekening te houden en is aansprakelijkheidsstelling van het Uitvoeringsorgaan n.a.v. deze wijzigingen uitgesloten.

Scroll To Top